BRUGERBETINGELSER

Dette websted er oprettet og udgives af Bucherer AG, der har hjemsted i Schweiz, Langensandstrasse 27, 6005 Luzern, registreret i handelsregistret i kantonen Luzern under nummer CH-109.612.210. Du kan også finde oplysninger om vores datterselskaber i Tyskland, Frankrig, Østrig og Danmark på dette websted. Når der i det følgende henvises til Bucherer-koncernen, er der tale om de virksomheder, der er nævnt i aftrykket (jf. de juridiske oplysninger i aftrykket).

Brugen af dette websted er underlagt følgende betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke fortsætte med at bruge eller besøge dette websted igen.

BUCHERER forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser helt eller delvist til enhver tid uden forudgående varsel. Medmindre det udtrykkeligt er meddelt, gælder de nye vilkår og betingelser straks for alle oplysninger, detaljer, varer og tjenester på dette websted.

 

BEGRÆNSNING AF BRUGEN

Du bruger BUCHERER-webstedet på eget ansvar og er derfor ansvarlig for, at du overholder den nationale lovgivning, der gælder i dit land. Dette gælder især i tilfælde af, at adgang til eller brug af BUCHERER-webstedet kan være forbudt ved lov i visse lande. I så fald er det forbudt at anvende den.

KUNDEKONTO

Du kan oprette en password-beskyttet kundekonto ved at indtaste din e-mailadresse og et password. På din kundekonto kan du justere dine kontaktoplysninger, administrere din(e) fakturerings- eller leveringsadresse(r) i en adressebog og ændre din adgangskode. Hver bruger kan kun oprette én kundekonto. Kundekontoen er strengt personlig.

Du er forpligtet til at behandle loginoplysningerne med omhu og til at forhindre tredjeparters misbrug af loginoplysningerne. Uden BUCHERERs udtrykkelige samtykke må kundekontoen ikke overdrages til tredjeparter, og tredjeparter må ikke få adgang til kundekontoen ved hjælp af loginoplysningerne.

Du garanterer, at de data, der indtastes, når du opretter en kundekonto, er korrekte og fuldstændige. Du forpligter dig til at holde disse oplysninger ajour til enhver tid og til at opdatere dem i tilfælde af ændringer i din kundekonto. På BUCHERER's anmodning skal du fremlægge bevis for, at de indtastede data er korrekte.

Du har i princippet adgang til din kundekonto 24 timer i døgnet. Der tages forbehold for begrænsninger af tekniske eller andre forståelige årsager, navnlig på grund af nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

DATABESKYTTELSE

Når du besøger vores websted, indsamles visse data automatisk (f.eks. cookies, evaluering ved hjælp af Google Analytics osv.). Databeskyttelsesbestemmelserne gælder derfor, når du besøger vores websted. Du kan finde databeskyttelsesreglerne her.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE/BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I det omfang loven tillader det, påtager BUCHERER sig intet ansvar eller nogen garanti for de resultater, der opnås ved brug af de leverede oplysninger.
 
Du er generelt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted via din kundekonto. Du forpligter dig til at behandle loginoplysningerne til din kundekonto fortroligt og til ikke at give tredjepart adgang til din kundekonto.

Soweit aber gesetzlich zulässig, übernimmt BUCHERER keine Haftung oder Gewähr für die Korrektheit, Zuverlässigkeit, Funktionsfähigkeit, Vermarktbarkeit, Vollständigkeit, (zufriedenstellende) Qualität, Geeignetheit für irgendeine Verwendung, Nicht-Verletzung von Rechten oder das Fehlen von Mängeln der auf dieser Website vorgestellten Waren und Dienstleistungen.

BUCHERER påtager sig intet ansvar (hverken eksplicit eller implicit) for de givne oplysninger. BUCHERER påtager sig intet ansvar for slettede data (herunder, men ikke begrænset til, direkte hentning eller downloading af data eller filer, især screensavers og anden computersoftware, der er tilgængelig på hjemmesiden).

BUCHERER giver ingen garanti for, at funktionerne, indholdet, de downloadbare filer og softwaren på dette websted er fejlfri (herunder, men ikke begrænset til, computervirus, trojanske heste, ondsindet kode, der kan forstyrre den korrekte funktion af software, hardware eller andet udstyr eller materialer) eller ubrudt, at fejl vil blive rettet, eller at dette websted eller serverne er fri for skadelige komponenter. Adgangen til BUCHERERs websted kan til enhver tid være afbrudt eller umulig, især under vedligeholdelses- og forbedringsarbejde på webstedet.

Ethvert erstatningsansvar for skader, der direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af webstederne, er udelukket. Dette gælder ikke for BUCHERERs obligatoriske ansvar på grund af forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, legeme eller helbred, svigagtig fortielse af en defekt eller brud på grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Hvis der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, er erstatning for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser begrænset til den skade, der er typisk for kontrakten, og som kan forudses.
 
Ovenstående begrænsning af ansvar gælder ikke for BUCHERERs lovbestemte objektive ansvar, især ikke for lovbestemt garantiansvar.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder også for alle virksomheder, der er tilknyttet BUCHERER (jf. aftrykket).

BUCHERER forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre de oplysninger, der gives eller tilbydes på dette websted vedrørende varer og tjenester uden forudgående varsel eller til ikke længere at tilbyde varer og tjenester.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (især ophavsret, varemærker, design og patentrettigheder) til indholdet af dette websted er forbeholdt. Billeder, tekst, grafik, computersoftware osv., der er indeholdt, præsenteret eller kan downloades fra dette websted, må ikke kopieres, downloades eller på anden måde anvendes til kommercielle formål, medmindre andet er angivet. Det er tilladt at downloade eller udskrive enkelte sider og/eller dele af dette websted, forudsat at hverken ophavsretlige meddelelser eller andre lovligt beskyttede betegnelser fjernes, og at kilden angives fuldt ud. Hvis data eller programmer downloades fra dette websted eller reproduceres på anden måde, forbliver alle ejendoms- og intellektuelle ejendomsrettigheder hertil hos BUCHERER eller en tredjeparts rettighedshaver. Det er forbudt at reproducere, overføre (helt eller delvist), ændre, linke eller bruge dette websted (elektronisk eller på anden måde) til offentlige eller kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra BUCHERER og uden fuld kildeangivelse. BUCHERER giver ikke brugerne af BUCHERER-webstedet nogen rettigheder (især ingen intellektuelle ejendomsrettigheder), bortset fra de rettigheder, der er nødvendige for at bruge BUCHERER-webstedet.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPARTER

Bucherer har forretningsforbindelser med forskellige mærkepartnere (f.eks. ur- og smykkefirmaer). Flere af billederne på vores websted tilhører derfor tredjeparter. De tilsvarende bestemmelser i det foregående afsnit gælder derfor også for tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.

Links

Oprettelse af links til sider på dette websted kræver forudgående skriftligt samtykke fra BUCHERER. Det er ikke tilladt at indramme sider på dette websted (dvs. at indlejre dem i et andet websted).

GENERELLE BESTEMMELSER

Ved at åbne en kundekonto accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Det kontraktlige forhold, der herved etableres i forbindelse med brugen af vores websted, gælder på ubestemt tid. BUCHERER kan til enhver tid midlertidigt blokere adgangen til din kundekonto i tilfælde af en skyldig overtrædelse af disse brugsbetingelser eller i tilfælde af skyldige overtrædelser af gældende lovgivning fra brugerens side, eller uigenkaldeligt opsige kundekontoen i tilfælde af skyldige overtrædelser.
Oplysninger, tilbud, illustrationer osv. om varer og tjenesteydelser på dette websted gives udelukkende til oplysningsformål og udgør ikke en opfordring, et tilbud eller en anbefaling om at købe varer eller benytte tjenesteydelser. Kun de varer og tjenester, der faktisk tilbydes, herunder priser, i BUCHERERs filialer og andre autoriserede leverandører samt i BUCHERERs online shop er afgørende.

BUCHERER er ikke forpligtet til at besvare anmodninger om tilbud eller pristilbud eller acceptere ordrer, som er afgivet eller sendt på grundlag af oplysninger, detaljer, illustrationer osv. på BUCHERERs websted. BUCHERER forbeholder sig især ret til ikke at besvare anmodninger, der er sendt via e-mail. BUCHERER fralægger sig også ethvert ansvar for modtagelse af forespørgsler, ordrer, anmodninger om tilbud eller pristilbud osv. sendt pr. e-mail eller på anden måde.
Selv om det er tilladt for en person at bruge dette websted, må det ikke konkluderes, at de varer og tjenesteydelser, der præsenteres på dette websted, faktisk er tilgængelige i en bestemt stat eller et bestemt område eller leveres der.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Ovenstående bestemmelser samt brugen af dette websted (herunder forespørgsler, tilbud, ordrer osv. som følge af brugen af dette websted) er underlagt tysk ret med udelukkelse af anvendelsen af FN's konvention om internationale købsaftaler.

Det eksklusive værneting for alle tvister i forbindelse med ovenstående bestemmelser og brugen af dette websted (herunder forespørgsler, tilbud, ordrer osv. som følge af brugen af dette websted) er Luzern, Schweiz, hvis brugeren er en erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslovgivning. BUCHERER har dog ret til at indbringe sagen for enhver anden kompetent domstol.

Status: februar 2019